Đối tượng 1 – Người có công với cách mạng – Tải về

Đối tượng 4 – Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo – Tải về

Đối tượng 5 – NLĐ làm việc tại các DN, trong và ngoài KCN – Tải về

Đối tượng 6 – Lực lượng vũ trang – Tải về

Đối tượng 7 – Công chức, viên chức – Tải về

Đối tượng 8 – Trả lại nhà công vụ – Tải về

Đối tượng 9 – Học sinh sinh viên – Tải về

Đối tượng 10 – Có đất bị nhà nước thu hồi chưa được bồi thường bằng đất ở – Tải về